De ambulante handel

Informatie afkomstig van Agentschap Innoveren & Ondernemen

De uitoefening is aan voorwaarden onderworpen:

 • vereist een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten;
 • is enkel op bepaalde plaatsen toegelaten en soms is een bijkomende machtiging vereist in functie van de plaats (bijvoorbeeld, de toelating van de gemeente voor de uitoefening op de gemeentelijke markten en het openbaar domein);
 • kan onderworpen zijn aan beperkingen inzake tijd (voornamelijk ten huize van de consument);
 • niet alle producten en diensten mogen ambulant verkocht worden.

 

De machtiging ambulante activiteiten

Om het risico op vervalsing tot een minimum te beperken wordt de machtiging ambulante activiteiten sinds 01.04.2013 op een elektronische drager uitgereikt en niet meer afgeleverd op een papieren drager (sinds 01.04.2014 zijn de papieren machtigingen niet meer geldig).

De machtiging ambulante activiteiten is vereist voor elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent:

 • de natuurlijke persoon die voor eigen rekening werkt;
 • de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een vennootschap of een vereniging;
 • de aangestelden van deze personen, vennootschappen of verenigingen.
 
Hoelang is deze geldig?

Ze is geldig gedurende de volledige duur van de activiteit.

 
Waar wordt ze verkregen?

Ze wordt verkregen bij een erkend ondernemingsloket.

 
Welke zijn de verschillende soorten machtigingen tot het uitoefenen van ambulante activiteiten?
 1. De machtiging als werkgever:
  • deze wordt afgegeven op naam van de werkgever - natuurlijk persoon - of van de vennootschap die de ambulante activiteit uitoefent; in het laatste geval wordt ze toegewezen via de persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur;
  • zij laat toe de activiteit uit te oefenen:
   • hetzij op alle plaatsen uitgezonderd ten huize van de consument;
   • hetzij op alle plaatsen met inbegrip van ten huize van de consument.
 2. De machtiging als aangestelde B:
  • deze wordt afgegeven op naam van een persoon en laat de uitoefening van de activiteit toe op alle plaatsen met inbegrip van ten huize van de consument.
 3. De machtiging als aangestelde A:
  • zij wordt afgegeven op naam van de onderneming, natuurlijk persoon of vennootschap, en kan daardoor tussen de aangestelden uitgewisseld worden;
  • zij laat de activiteit toe op alle plaatsen uitgezonderd ten huize van de consument.
Het verkrijgen van de machtiging is aan volgende voorwaarden onderworpen:
 • onderdaan zijn van een land van de Europese Economische Ruimte (EU uitgebreid met Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein) of genieten van één van de vrijstellingen van de beroepskaart;
 • de uitoefening van de activiteit via een machtiging als aangestelde A is eveneens toegelaten voor onderdanen van buiten de Europese Economische Ruimte, houders van een beroepskaart of een arbeidskaart naargelang zij deze activiteit als zelfstandige of als loontrekkende uitoefenen.
 • voor de machtiging als werkgever voldoen aan de kennis van bedrijfsbeheer;
 • voor de uitoefening van de activiteit ten huize van de consument een attest van goed zedelijk gedrag voorleggen of door het parket gemachtigd zijn om de activiteit uit te oefenen.
 
Wat kost een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten?
 • 150 euro indien u werkgever bent;
 • 100 euro indien u aangestelde bent.
 
Waar kunt u een ambulante activiteit uitoefenen?

Ter bescherming van de consument is de ambulante handel slechts op bepaalde plaatsen toegelaten:

 • de openbare markten;
 • de private markten door de gemeente toegelaten;
 • het openbaar domein;
 • de private plaatsen die grenzen aan de openbare weg en de commerciële parkeerplaatsen mits voorafgaande toestemming van de gemeente en de eigenaar van de plaats;
 • de stations-, luchthaven- en metrohallen;
 • de winkelgalerijen;
 • de kermissen, enkel voor de ambulante activiteiten inzake kermisgastronomie;
 • cafés, hotels en restaurants, maar enkel voor de verkoop van bloemen.

Ook tijdens bepaalde manifestaties:

 • de rommelmarkten, toegelaten door de gemeente;
 • de culturele en sportieve manifestaties, wanneer de verkochte producten verband houden met het voorwerp van de manifestatie of het om producten van kleine restauratie gaat.
Is de uitoefening van ambulante handel onderworpen aan een uurregeling?

De verkoop ten huize van de consument is slechts toegelaten tussen 8 uur en 20 uur.

Van welke producten en diensten is de ambulante verkoop toegelaten?

De wetgeving ambulante activiteiten laat de ambulante verkoop toe van alle producten en diensten, tenzij andere wetgevingen het verbieden (bijv. wetgeving inzake verkoop wapens, verkoop honden en katten,...).

Is de uitoefening van een ambulante activiteit aan andere voorwaarden onderworpen?

Uit bezorgdheid omtrent de informatie en bescherming van de consument dienen de handelaar of zijn aangestelden zich tijdens de verkoop te identificeren:

 • hetzij door een identificatiebord opgesteld op een kraam of voertuig;
 • hetzij door het tonen van de machtiging voorafgaand aan de verkoop ten huize van de consument.