Uw bedrijfsactiviteit is zonevreemd. Welke ontwikkelingsmogelijkheden heeft u nog op uw huidige locatie?

Informatie afkomstig van Ruimte Vlaanderen

Wat is 'zonevreemd'?

Een bedrijf is zonevreemd als het volgens het geldende plan niet in de juiste bestemming ligt. Voorbeelden: een industrieel bedrijf in landbouwgebied, een ambachtelijk bedrijf in recreatiegebied, een bedrijf in bufferzone, een omvangrijk milieubelastend bedrijf in woongebied, een winkelbedrijf in industriegebied, een commerciële private onderneming in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen, een niet-landbouwwoning in landbouwgebied, een niet-bedrijfswoning in industriegebied, enz.

Een zonevreemde constructie is legaal als ze vergund is of 'vergund geacht wordt'. Voor deze constructies gelden specifieke decretale verbouw- en soms zelfs herbouwmogelijkheden.

Lees meer...

Hoe stel ik vast dat mijn bedrijf zonevreemd is?

Wie twijfel koestert over het al dan niet zonevreemd zijn van zijn bedrijf, kan zich best informeren bij de overheid. De meest aangewezen manier is een bezoek te brengen aan de gemeentelijke dienst, doorgaans de technische dienst, de dienst stedenbouw of ruimtelijke ordening, die vertrouwd is met de plaatselijke toestand.
Bij het gemeentebestuur liggen alle gemeentelijke plannen ter inzage die op haar grondgebied betrekking hebben. De gewestplannen kan men online raadplegen. Bedenk wel dat er ook een ander plan (verkavelingsplan, BPA, RUP, ..) op provinciaal of gemeentelijk niveau kan gelden.

Wil men de inlichtingen schriftelijk bevestigd zien, dan kan men alle stedenbouwkundige informatie over een perceel bij de gemeente officieel opvragen via de aanvraag van een stedenbouwkundig uittreksel. Dit is in feite de som van een uittreksel uit het vergunningen- en het plannenregister. Meer informatie hierover vindt u in dit besluit.

Welke werken/handelingen zijn vergunbaar aan een zonevreemde constructie?

Wenst men in of rond een zonevreemd bedrijf bouwwerken of –handelingen uit te voeren, dan stelt zich in de eerste plaats de vraag of voor die werken of handelingen een stedenbouwkundige vergunning moet aangevraagd worden.
Onderhoudswerken en ingrepen die geen betrekking hebben op de stabiliteit kunnen zonder stedenbouwkundige vergunning uitgevoerd worden en zijn dus ook mogelijk voor zonevreemde bedrijven en constructies:

 • vervangen van kapotte dakpannen
 • vervangen van ramen door identieke ramen;
 • vervangen van pleisterwerk;
 • herstellen van kapotte verharding;
 • vervangen van kepers (ongeveer 7 cm x 9 cm), panlatten en leien op het dak door nieuwe kepers, panlatten en leien, zonder vervanging van het dakgebinte (dragende balken);
 • plaatsen van een kantoor binnen in het gebouw;
 • leggen van vloerbedekking;
 • plaatsen van een wand in gipskartonplaat…

Lees meer...

Welke functies zijn vergunbaar buiten de geëigende bestemmingszone?

De Vlaamse Regering heeft bij besluit een aantal zonevreemde functiewijzigingen vergunbaar gemaakt.
Dit besluit geldt enkel voor

 • bestaande, niet verkrotte, hoofdzakelijk vergunde gebouwen of gebouwencomplexen
 • niet gelegen in
  • ruimtelijk kwetsbaar gebied met uitzondering van parkgebieden en agrarische gebieden met ecologisch belang of ecologische waarde,
  • recreatiegebieden

Lees meer...

Wat is een planologisch attest en hoe verloopt de procedure?

Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen. Het attest, dat de overheid afgeeft, spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf. Daaraan gekoppeld maakt het attest ook duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bevat de basisprincipes van de regeling; de verdere details zijn geregeld bij uitvoeringsbesluit.

Vernieuwde regeling

Sinds 1 augustus 2013 is de regeling gewijzigd. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest (Belgisch Staatsblad 2 juli 2013). Met het nieuwe besluit werd ook de inwerkingtreding van een aantal aanpassingen aan de decretale regeling vastgelegd (wijzigingsdecreet ruimtelijke ordening van 8 juli 2011, B.S. 15 juli 2011).

Lees meer...